دانلود فایل ورد Word یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار .

دانلود فایل ورد Word یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار

عنوان یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار تعداد صفحه 121 استفاده از زمینه، به عنوان اطلاعات پویایی که توصیفگر وضعیت کاربران و اقلام بوده و بر فرایند تصمیمگیری و انتخاب کاربران تاثیرگذار است، توسط سیستم های پیشنهاددهنده در تجارت سیار، در جهت ارتقاء کیفیت مناسب پیشنهاددهی ضروری است

دانلود دانلود فایل ورد Word یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار

دانلود فایل ورد Word یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 822 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 121

عنوان : یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار

تعداد صفحه : 121

استفاده از زمینه، به عنوان اطلاعات پویایی که توصیفگر وضعیت کاربران و اقلام بوده و بر فرایند تصمیمگیری و انتخاب کاربران تاثیرگذار است، توسط سیستم های پیشنهاددهنده در تجارت سیار، در جهت ارتقاء کیفیت مناسب پیشنهاددهی ضروری است. در این تحقیق یک روش جدید چندبعدی برای پیشنهاددهی آگاه از زمینه در تجارت سیار ارائه شده است. در این روش اطلاعات کاربران، اقلام، پارامترهای زمینه و ارتباط میان آنها در یک فضای چندبعدی نمایش داده میشود که به آن مکعب چندبعدی امتیازات گفته میشود. در این فضا زمینههای مشابه بهطور جداگانه برای هر کاربر شناسایی میشوند که این کار با شناسایی الگوهای مصرف متفاوت کاربران در شرایط زمینهای مختلف انجام میشود. با بدست آوردن این اطلاعات، یک فضای جدید دوبعدی ایجادشده و پیشنهاددهی نهایی با استفاده از یک روش فیلترسازی مشارکتی در این فضا انجام میگیرد. ارزیابی روش از طریق پیادهسازی آن در یک سیستم پیشنهاددهی محصولات غذایی رستورانها شامل پارامترهای زمینهای روز، زمان، آب و هوا و همراه علاوه بر پارامترهای کاربر و اقلام و مقایسه آن با روش سنتی پیشنهاددهی و بدون درنظرگرفتن اطلاعات زمینه انجام گرفته است. برای پیاده سازی روش فیلترسازی مشارکتی از شبکه های خودسازمانده استفاده شده است. شبکه های خودسازمانده، نوعی از شبکه های عصبی بدون ناظر هستند. مقایسه و ارزیابی نتایج با استفاده از محاسبه شاخص F1 که یکی از شاخص های استاندارد و پر استفاده برای ارزیابی پیشنهاددهنده ها است، انجام گرفتهاست. بر اساس این نتایج، روش پیشنهاددهی چندبعدی در حدود شانزده درصد بهبود نسبت به روش سنتی پیشنهاددهی را نمایش میدهد که همین مساله کارایی روش را از نظر کیفیت پیشنهاددهی تایید میکند.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه.

1-2 موضوع تحقیق

1-3 موضوع تحقیق

1-4 اهمیت و ارزش تحقیق

1-5 اهداف تحقیق

1-6 کاربرد نتایج تحقیق

1-7 مروری بر ساختار پایان­ نامه

فصل دوم: تجارت سیار

2-1 مقدمه

2-2 تجارت سیار

2-3 دسته­ بندی ادبیات تحقیقاتی تجارت سیار

2-3-1 حوزه تحقیقات نظری

2-3-2 شبکه بی­سیم

2-3-3 میان­ افزار سیار

2-3-4 زیر­بنای کاربری بی­سیم

2-3-5 کاربرد­های تجارت سیار

2-4 فناوری­های تجارت سیار

2-5 استاندارد­های بی­سیم

2-6 بستر پیاده­سازی کاربرد­های تجارت سیار

2-6-1 زبان­های برنامه ­نویسی موبایل

2-7 جمع ­بندی

فصل سوم: زمینه

3-1 مقدمه

3-2 زمینه

3-2-1 تعاریف پارامتریک

3-2-2 تعاریف کلی

3-3 دسته ­بندی اطلاعات زمینه

3-4 آگاهی از زمینه

3-5 طراحی زمینه

3-6 جمع ­بندی

فصل چهارم: سیستم­های پیشنهاد­دهنده

4-1 مقدمه

4-2 بررسی عملکرد سیستم­ های پیشنهاد­دهنده

4-2-1 روش­های مبتنی بر محتوا

4-2-1-1 مشکلات و محدودیت­­های روش­های مبتنی بر محتوا

4-2-2 روش­های فیلترسازی مشارکتی

4-2-2-1 مشکلات و محدودیت­­های روش­های فیلتر­سازی مشارکتی

4-2-3 روش­های ترکیبی

4-3 ارزیابی سیستم­های پیشنهاد­دهنده

4-4 بسط قابلیت­های سیستم­های پیشنهاد­دهنده

4-4-1 شرکت­دادن شناختی جامع از کاربران و اقلام در فرآیند پیشنهاد­دهی

4-4-2 امتیاز­گذاری چند­معیاری

4-4-3 پیشنهاد­دهنده­های غیر­تداخلی

4-4-4 انعطاف­پذیری

4-4-5 توسعه شاخص­های ارزیابی

4-4-6 استفاده از اطلاعات زمینه در پیشنهاد­دهنده­ها

4-4-7 سایر گزینه­ها برای بسط و توسعه سیستم­های پیشنهاد­دهنده

4-5 جمع ­بندی

فصل پنجم: روش جدید چند­بعدی برای پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه

5-1 مقدمه

5-2 سیستم­های پیشنهاد­دهنده آگاه­از­زمینه در تجارت سیار

5-3 مدل­سازی اطلاعات زمینه

5-4 روش چند­بعدی در سیستم­های توصیه­گرسیار آگاه از زمینه

5-5 جمع­بندی

فصل ششم: ارزیابی

6-1 مقدمه

6-2 روش ارزیابی

6-2-1 پیاده­سازی سیستم جمع­آوری داده

6-3 پیاده­سازی روش پیشنهاد­دهی

6-3-1 پیاده­سازی روش پیشنهاد­دهی دو­بعدی

6-3-2 پیاده­سازی روش پیشنهاد­دهی چند­بعدی

6-4 جمع ­بندی

فصل هفتم: جمع­بندی و راهکار­های آینده

7-1 مقدمه

7-2 راهکار­های آینده

منابع و مآخذ

فهرست شکل­ها

شکل 2-1 خصوصیات تجارت سیار

شکل 2-2 دسته­بندی ادبیات تحقیقاتی تجارت سیار

شکل 3-1 فضای سلسله­مراتبی زمینه

شکل 3-2 معماری سطح بالا از یک سیستم آگاه از زمینه

شکل 4-1 نمونه­ای از زبان RQL

شکل 5-1 مدل چند­بعدی پیشنهاد­دهی برای فضای سه­ بعدیUser×Item×Time

شکل 5-2 ساختار رابطه­ای مدل داده چند­بعدی برای ذخیره­سازی اطلاعات کاربران، اقلام و زمینه

شکل 5-3 روش چند­بعدی پیشنهاد­دهی

شکل 5-4 ساختار رابطه­ای نگهداری کلیه شرایط زمینه­ای سیستم

شکل 5-5 ساختار رابطه­ای نگهداری خوشه­بندی اطلاعات زمینه­ای برای کاربران

شکل 5-6 ایجاد کاربران معادل کاربر c­i با توجه به الگوی مصرف وی

شکل 5-7 ساختار رابطه­ای کاربران و امتیازات جدید

شکل 6-1 ساختار رابطه­ای مجموعه داده جمع­آوری­شده بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه­ای

شکل 6-2 ساختار چند­بعدی مجموعه داده جمع­آوری­شده با در نظر گرفتن شرایط زمینه­ای

شکل 6-3 نقشه خود­سازمانده

شکل 6-4 میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاد­دهی سنتی در مجموعه داده شماره(1)

شکل 6-5 میانگین شاخص F1 برای خوشه­ های مجزا در مجموعه داده شماره (1)

شکل 6-6 میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاد­دهی سنتی در مجموعه داده شماره(2)

شکل 6-7 میانگین شاخص F1 برای خوشه­های مجزا در مجموعه داده شماره (2)

شکل 6-8 ساختار رابطه­ای نهایی برای نگهداری اطلاعات سیستم پیشنهاد­دهنده

شکل 6-9 میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاد­دهی چندبعدی

شکل 6-10 میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاد­دهی چندبعدی برای خوشه­های مجزا

فهرست جداول­

جدول 2-1 دسته­بندی کاربرد­های تجارت سیار

جدول 4-1 نمونه­ای از ماتریس کاربر- اقلام برای یک سیستم پیشنهاد­دهنده فیلم

جدول 6-1 مشخصات شبکه نقشه خود­سازمانده در مرحله شناسایی کاربران مشابه در روش سنتی

جدول 6-2 مشخصات شبکه نقشه خود­سازمانده برای شناسایی الگوی مصرف و شناسایی کاربران مشابه

تعداد صفحه : 121

دانلود دانلود فایل ورد Word یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار


برچسب ها : دانلود فایل ورد Word یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار عنوان یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار تعداد صفحه 121 استفاده از زمینه، به عنوان اطلاعات پویایی که توصیفگر وضعیت کاربران و اقلام بوده و بر فرایند تصمیمگیری و انتخاب کاربران تاثیرگذار است، توسط سیستم های پیشنهاددهنده در تجارت سیار، در جهت ارتقاء کیفیت مناسب پیشنهاددهی ضروری است دانلود دانلود فایل ورد Word یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار دانلود فایل ورد Word یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار دسته بندی کامپیوتر و IT فرمت فایل doc حجم فایل 822 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 121 عنوان : یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار تعداد صفحه : 121 استفاده از زمینه، به عنوان اطلاعات پویایی که توصیفگر وضعیت کاربران و اقلام بوده و بر فرایند تصمیمگیری و انتخاب کاربران تاثیرگذار است، توسط سیستم های پیشنهاددهنده در تجارت سیار، در جهت ارتقاء کیفیت ،

جامع ترین و جدیدترین منابع آزمون MSRT و Tolimo سال 1396 .

جامع ترین و جدیدترین منابع آزمون MSRT و Tolimo سال 1396

مرجع واقعی سوالات آزمون های MSRT و Tolimo

دانلود جامع ترین و جدیدترین منابع آزمون MSRT و Tolimo سال 1396

msrt
tolimo 
ازمون تافل
منابع واقعی آزمون تافل 
لانگ من 
گرامر
ریدینگ
نمونه سوال تافل
تافل دکتری
دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 34978 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 912
این بسته شامل جامع‏ترین و کامل‏ترین منابع آزمون MSRT و Tolimo می باشد:


1-منابع جدید و واقعی بخش ریدینگ آزمونMSRT و Tolimo شامل ریدینگهای ازمون های اخیر با کلید که در هیچ جای دیگر مشاهده نمیکنید.

2- کتابهایی برای امادگی در این آزمونها:

الف/ گرامر Longman

ب/ کتاب Essential Words for TOEFL

ج/کتاب پرکاربردترین لغاتی که در آزمونهای تولیمو و ام اس ار تی تکرار شده اند. با معنی فارسی

د/کتاب کامل گرامر به زبان فارسی با مثالهای تمرینی از نمونه سوالات آزمون تولیمو و ام اس ار تی

و/کتاب TOEFL_IBT_Y.Tips

چ/ 400.Musthave.Words.for.the.TOEFL

خ/Toefl Kit

س/کتاب کامل 504


3-نمونه سوالات شامل:

الف/تمامی ریدینگهای آزمونهای تولیمو و ام اس ارتی در سه سال اخیر با کلید

ب/ نمونه سوالات گرامر آزمون با کلید

ج/ نمونه سوالات لیسنینگ با پاسخ و فایل صوتیدوستان خوبم این بسته نتیجه سه سال زحمت و تلاش اینجانب میباشد که بسیاری از این منابع را با هزینه ای خیلی بیشتر از هزینه این بسته خریداری نمودم. سختی های زیادی کشیدم و میخواهم که این بسته برای شما نتیجه بخش باشد. به شما قول میدهم با مطالعه این بسته صد در صد به نمره خوبی در ازمون دست پیدا خواهید کرد.

هر چیزی که برای این ازمونها لازم باشد در این پکیج موجود میباشد.


این پکیج فقط در این سایت موجود است و مطمئن باشید هزینه ای که پرداخت میکنید خیلی کمتر از هزینه واقعی این پکیج فوق العاده است و هیچ وقت از خرید این پکیج پشیمون نخواهید شد چون همه کسانی که قبلا این بسته را از من گرفتند به راحتی توانستند با نمره عالی این آزمون ها رو پشت سر بگذارند.

موفق باشید.

دانلود جامع ترین و جدیدترین منابع آزمون MSRT و Tolimo سال 1396


برچسب ها : جامع ترین و جدیدترین منابع آزمون MSRT و Tolimo سال 1396 . ،

ساخت بلوکه سیلندر برش خودرو در سالیدورک .

ساخت بلوکه سیلندر برش خودرو در سالیدورک

طراحی یک بلوکه سیلندر برش خورده در سالیدورک

دانلود ساخت بلوکه سیلندر برش خودرو در سالیدورک

طراحی بلوکه سیلندر برش خورده
دسته بندی فنی و حرفه ای
فرمت فایل zip
حجم فایل 914 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

یک طرح آموزشی از یک بلوکه سیلندر برش خورده به صورت سه بعدی به همراه پیستون ولنگ

دانلود ساخت بلوکه سیلندر برش خودرو در سالیدورک


برچسب ها : ساخت بلوکه سیلندر برش خودرو در سالیدورک طراحی یک بلوکه سیلندر برش خورده در سالیدورک دانلود ساخت بلوکه سیلندر برش خودرو در سالیدورک طراحی بلوکه سیلندر برش خورده دسته بندی فنی و حرفه ای فرمت فایل zip حجم فایل 914 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 یک طرح آموزشی از یک بلوکه سیلندر برش خورده به صورت سه بعدی به همراه پیستون ولنگ دانلود ساخت بلوکه سیلندر برش خودرو در سالیدورک ،

پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته .

پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته

دانلود پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته بررسی برنامه سازی پیشرفته پاورپوینت جامع و کامل برنامه سازی پیشرفته کاملترین پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته پکیج پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته مقاله برنامه سازی پیشرفته تحقیق برنامه سازی پیشرفته

دانلود پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته

دانلود پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته
بررسی برنامه سازی پیشرفته
پاورپوینت جامع و کامل برنامه سازی پیشرفته
کاملترین پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته
پکیج پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته
مقاله برنامه سازی پیشرفته
تحقیق برنامه سازی پیشرفته
دسته بندی برنامه نویسی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1857 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 568

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 568 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم برنامه سازی پیشرفته زبان C یک زبان همه منظوره است. دستورالعمل‌های این زبان بسیار شبیه عبارات جبری و نحو آن شبیه جملات انگلیسی می باشد. این امر سبب می‌شود که C یک زبان سطح بالا باشد که برنامه‌نویسی در آن آسان است ››› مقدمه: ++C که از نسل C است، تمام ویژگی‌های C را به ارث برده است. اما برتری فنی دیگری هم دارد: C++ اکنون «شی‌گرا» است. می‌توان با استفاده از این خاصیت، برنامه‌های شی‌گرا تولید نمود. برنامه‌های شی‌گرا منظم و ساخت‌یافته‌اند، قابل روزآمد کردن‌اند، به سهولت تغییر و بهبود می‌یابند و قابلیت اطمینان و پایداری بیشتری دارند. اهم مطالب این كتاب : جلسه سوم: «انتخاب» جلسه دوم: «انواع اصلی» جلسه پنجم: «توابع» جلسه چهارم: ‹‹تكرار» جلسه اول: «مقدمات برنامه‌نویسی با C++» جلسه‌ ششم: « آرایه‌ها» جلسه نهم: «شیئ‌گرایی» جلسه‌ هشتم: «رشته‌های‌ كاراكتری و فایل‌ها در ++Cاستاندارد» جلسه‌ دهم: «سربارگذاری عملگرها» جلسه هفتم: «اشاره‌گرها و ارجاع‌ها» جلسه یازدهم: «تركیب و وراثت» جلسه اول مقدمات برنامه‌نویسی با C++ آنچه در این جلسه می خوانید: 1- چرا C++ ؟
2- تاریخچۀ C++
3- آماده‌سازی مقدمات
4- شروع کار با C++
5- عملگر خروجی
6- لیترال‌ها و کاراکترها
7- متغیرها و تعریف آن‌ها
8- مقداردهی اولیه به متغیرها
9- ثابت‌ها
10- عملگر ورودی هدف کلی:
آشنایی با تاریخچه و مزایای زبان برنامه‌نویسی C++ و بیان مفاهیم بنیادی شی‌گرایی و عناصر مهم برنامه‌های C++ هدف‌های رفتاری: انتظار می‌رود پس از پایان این جلسه بتوانید:
- مزایای زبان C++ را بر زبان‌های مشابه ذکر کرده و تفاوت آن را با زبان C بیان کنید.
- شرح مختصری از روند پیشرفت زبان‌های برنامه‌نویسی را بیان کرده و مشکلات هر دوره را به اختصار شرح دهید.
- مزایای شی‌گرایی در تولید نرم‌افزار را برشمارید.
- اصول سه‌گانۀ شی‌گرایی را نام برده و هر یک را به اختصار شرح دهید. >> - قالب کلی برنامه‌های C++ را بشناسید و بتوانید برنامه‌های کوچک را نوشته و آزمایش کنید.
- عملگر ورودی و خروجی را در C++ شناخته و از آن‌ها در برنامه‌ها استفاده کنید.
- نحوۀ اعلان متغیرها و شیوۀ مقداردهی به آن‌ها را بدانید.
- سه موجودیت «لیترال»، «کاراکتر» و «عدد» را شناخته و فرق بین آن‌ها را شرح دهید.
- علت و شیوه‌های افزودن توضیح به کد برنامه را شرح دهید.
- علت و شیوۀ معرفی ثابت‌ها در برنامه را شرح دهید. مقدمه در دهه 1970 در آزمایشگاه‌های بل زبانی به نام C ایجاد شد. انحصار این زبان در اختیار شرکت بل بود تا این که در سال 1978 توسط Kernighan و Richie شرح کاملی از این زبان منتشر شد و به سرعت نظر برنامه‌نویسان حرفه‌ای را جلب نمود.
هنگامی که بحث شی‌گرایی و مزایای آن در جهان نرم‌افزار رونق یافت، زبان C که قابلیت شی‌گرایی نداشت ناقص به نظر می‌رسید تا این که در اوایل دهۀ 1980 دوباره شرکت بل دست به کار شد و Bjarne Stroustrup زبان C++ را طراحی نمود C++ ترکیبی از دو زبان C و Simula بود و قابلیت‌های شی‌گرایی نیز داشت. از آن زمان به بعد شرکت‌های زیادی کامپایلرهایی برای C++ طراحی کردند. این امر سبب شد تفاوت‌هایی بین نسخه‌های مختلف این زبان به وجود بیاید و از قابلیت سازگاری و انتقال آن کاسته شود.
به همین دلیل در سال 1998 زبان C++ توسط موسسۀ استانداردهای ملی آمریکا (ANSI) به شکل استاندارد و یک‌پارچه در‌آمد. 1- چرا C++ ؟ زبان C یک زبان همه منظوره است در این زبان عملگر‌هایی تعبیه شده که برنامه‌نویسی سطح پایین و به زبان ماشین را نیز امکان‌پذیر می‌سازد چون C عملگرهای فراوانی دارد، کد منبع برنامه‌ها در این زبان بسیار کوتاه است برنامۀ مقصدی که توسط کامپایلرهای C ساخته می‌شود بسیار فشرده‌تر و کم‌حجم‌تر از برنامه‌های مشابه در سایر زبان‌ها ...


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

دانلود پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته


برچسب ها : پاورپوینت برنامه سازی پیشرفتهl. ،

پاورپوینت راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پیش از اعمال جراحی

پاورپوینت راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پیش از اعمال جراحی

دانلود پاورپوینت راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پیش از اعمال جراحی بررسی راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پیش از اعمال جراحی پاورپوینت جامع و کامل راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پیش از اعمال جراحی کاملترین پاورپوینت راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پیش از اعمال جراحی

دانلود پاورپوینت راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پیش از اعمال جراحی

دانلود پاورپوینت راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پیش از اعمال جراحی
بررسی راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پیش از اعمال جراحی
پاورپوینت جامع و کامل راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پیش از اعمال جراحی
کاملترین پاورپوینت راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پیش از اعمال جراحی
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 411 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 130

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 130 صفحه

راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پیش از اعمال جراحی

اصول مناسب پروفیلاكسی پیش از عمل بر مبانی زیر استوار است: ایجاد غلظت بافتی موثر پیش و حین عمل جراحی با تجویز یك دوز حدود 30 تا 45 دقیقه پیش از انسیزیون (در مرحله القای بیهوشی)

_ دوز موثر براساس وزن بیمار بطور مثال برای سفالوسپورینها:
الف) وزن كمتر از 70 كیلو گرم: سفازولین1gr/IV
ب) وزن بیش از 70 كیلوگرم: سفازولین 2gr/IV _ مدت عمل جراحی:
الف) كمتر از 3 ساعت یك تك دوز
ب) بیش از 3 ساعت یك دوز موثر اضافی
ج) در اعمال همراه با خونریزی سریع و مصرف مایعات بیشتر برحسب مورد ممكن است اندیكاسیون مصرف آنتی بیوتیك پروفیلاكتیك مجدد پیدا كند.
_ حتی بهترین رژیم های پروفیلاكتیك نیز جایگزین تكنیك استاندارد و مناسب جراحی و مراقبتهای پس از جراحی نمی شود اصول مناسب پروفیلاكسی پیش از عمل بر مبانی زیر استوار است: بر اساس ضرورت اورژانسی برای نجات زندگی باید بلافاصله انجام شود مثل خونریزی شدید شکستگی جمجمه زخم گلوله سوختگی وسیع انسداد مثانه یا روده تراکئوستومی
فوری به توجه سریع نیاز دارد در عرض 30-24 ساعت مثل عفونت کیسه صفرا سنگ کلیه و حالب
ضروری نیاز به جراحی در عرض چند هفته یا چند ماه مثل کاتاراکت هیپرپلازی پروستات اختلالات تیروئید
انتخابی جراحی در اولین فرصت مناسب عدم انجام سبب خطر حیاتی نمی شود مثل ترمیم بافت جوشگاه فتق ساده ترمیم واژن هموروئید برداشتن لوزه
اختیاری تصمیم بر عهده بیمار مثل جراحی زیبایی 2- بر اساس اهداف تشخیصی Diagnostic لاپاراتومی تجسسی
درمانی Curative اکسزیون تومور برداشتن آپاندیس ملتهب
ترمیمی Reparative ترمیم لب شکری
تسکینی Palliative گاستروستومی قطه ریشه عصب وارد کردن بالون داخل رگ
زیبایی Cosmetic جراحی بینی - بر اساس درجه خطر زایی ماژور برداشتن کامل پستان ؛ کلیه ، کیسه صفرا قطع عضو

مینور کشیدن دندان بیوپسی کورتاژ برداشتن زگیل پرستاری قبل،حین و بعد از بیهوشی و عمل مرحله قبل از عمل جراحی :
مرحله قبل از عمل جراحی از زمان تصمیم گیری برای انجام جراحی شروع می شود و با انتقال بیمار به تخت اتاق عمل پایان می پذیرد.
فعالیت های پرستاری در این دوره شامل :
بررسی کلی وضعیت بیمار قبل از روز جراحی از طریق انجام مصاحبه قبل از عمل که شامل : بررسی اطلاعات فیزیکی و روانی بیمار/تاریخچه بیهوشی قبلی و شناسایی آلرژیها یا مشکلات ژنتیک.
اطمینان از انجام همه آزمایشات مورد نیاز
فراهم کردن سرویس مناسب مشاوره و ارائه اطلاعات و آموزش های لازم در مورد بهبود بعد از بیهوشی و مراقبت های بعد از عمل می باشد.
آمادگی برای جراحی بررسی عوامل بهداشتی مؤثر قبل از عمل :
وضعیت تغذیه ای و مایعات بدن
اعتیاد به مواد مخدر و الکل
وضعیت تنفس
وضعیت قلبی-عروقی
عملکرد کبد و کلیه
عملکرد غدد درون ریز
عملکرد سیستم ایمنی
درمان دارویی پیشین
عوامل روانی اجتماعی
اعتقادات مذهبی و فرهنگی مراقبت های پرستاری قبل از عمل جراحی

آموزش بیمار قبل از عمل جراحی

شامل آموزش روش تنفس بعد از عمل و ورزش های اندام تحتانی به منظور جلوگیری از عوارض بعد از عمل است.
آموزش به بیمار را باید از زمان پذیرش آغاز کرد .

آموزش تنفس عمیق و تمرین های سرفه و اسپیرومتری تشویقی

پرستار به بیمار آموزش می دهد که در وضعیت نشته بنشیند تا ریه ها تا حداکثر امکان منبسط شوند و نیز توضیح می دهد که چگونه دم عمیق و آهسته و بازدم آهسته را انجام دهد.
در صورت انجام برش جراحی روی قفسه ی بیمار باید کف دو دست خود را روی برش قرار دهد تا حین سرفه حداقل فشار به آن وارد شود.

تحرک و حرکت فعال بدن
هدف بهبود گردش خون ،جلوگیری از رکود خون در سیاهرگ ها و تبادل و مطلوب گاز در ریه است.
پرستار به بیمار آموزش می دهد که به چه شکلی از پهلویی به پهلوی دیگر بغلتد.
ورزش اندام ها شامل: خم و راست کردن مفاصل زانو و ران می باشد.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

دانلود پاورپوینت راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پیش از اعمال جراحی


برچسب ها : پاورپوینت راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پیش از اعمال جراحی . ،

مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام در حجم 45 صفحه ورد؛ قابل ویرایش با فرمت docx شامل مقدمه، انواع مدلهای قیمت گذاری، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل قیمت گذاری آربیتراژ، مدل ارزش گذاری درآمد (سود) باقیمانده، مدل های قیمت گذاری مبتنی بر تنزیل جریان نقد، مدل ارزش افزوده اقتصادی، عوامل عمدة تأثیرگذار بر تصمیم شرکتها در نگه داشت

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام
تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام
چرخه وجه نقد و قیمت سهام
مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد
مبانی نظری و پیشینه تحقیق قیمت سهام
مبانی چرخه وجه نقد 
مبانی قیمت سهام
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

مبانی نظری و پیشینه تحقیق" چرخه وجه نقد و قیمت سهام" در حجم 45 صفحه ورد؛ قابل ویرایش با فرمت docx.

فهرست مطالب:

1- 2- مقدمه

2-2- انواع مدلهای قیمت گذاری

2-2-1- مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

2-2-2- مدل قیمت گذاری آربیتراژ

2-2-3- مدل ارزش گذاری درآمد (سود) باقیمانده

2-2-4- مدل های قیمت گذاری مبتنی بر تنزیل جریان نقد

2-2-5- مدل ارزش افزوده اقتصادی

2-3- عوامل عمدة تأثیرگذار بر تصمیم شرکتها در نگه داشت وجه نقد

2-3-1- نظریۀ موازنه

2-3-2- نظریۀ سلسله مراتب تأمین مالی

2-3-2-1-عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتب تأمین مالی

2-3-3- تئوری نمایندگی

2-4- انگیزه های نگه داشت وجه نقد

2-5- اثر تورم بر نگهداشت وجه نقد شرکتها

2-6- اثر چرخۀ عملیاتی بر نگه داشت وجه نقد شرکتها

2-7- پیشینه تحقیقات

2-7-1-پیشینه تحقیقات داخلی

2-7-2- پیشینه تحقیقات خارجی

2-7-3- خلاصه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی

منابع فارسی و لاتین

بخشهایی از متن فایل:

حجازی و همکاران(1394) ، در مقاله ای با عنوان " اثر بازار، نقدشوندگی و تکانه بر تغییرات عمده قیمت سهام "به بررسی عوامل مؤثر برتغییرات عمده قیمت سهام، اثرعامل بازار، اندازه، ارزش،نقدشوندگی و تکانه تغییرات عمده قیمت سهام پرداختند. در این تحقیق جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 است. برآورد مدل با استفاده از رگرسیون لجستیک و برای داده های پانل صورت گرفت. درکل، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ی تحقیق، بیانگر رابطه معنادار بین متغیرهای مورد بررسی و تغییرات عمده قیمت سهام است. درمیان عوامل مورد بررسی، عامل نقدشوندگی مهمترین متغیر برای توضیح احتمال کاهش و عامل بازار اثرگذارترین متغیر بر احتمال افزایش قیمت سهام بود.

وانگ و همکاران ( 2014 ) ، " تورم، چرخۀ عملیاتی و نگهداشت وجه نقد در بازار سهام چین" را درسالهای 1998 تا 2009 بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد ارتباط منفی و معناداری بین نگهداشت وجه نقد و شاخص قیمتی مصرف کننده برقراراست .همچنین نتایج آنان بیان کنندة رابطه یو (U)شکل بین چرخۀ عملیاتی و نگهداشت وجه نقد است.

توضیحات کلی فایل:

تعداد صفحات 45 صفحه: 40 صفحه متن و 5 صفحه منابع

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش و با فرمت docx

نوع تایپ متن: کاملا استاندارد همچنین دارای پیشینه تحقیقاتی داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و بعضا متغیرهای مشابه می باشد.

منابع درون متنی و پایانی: دارد

تمامی منابع ذکر شده در متن در پایان فایل آمده است.

تایپ استاندارد تمامی صفحات، همچنین نوشتن پاورقی ها

منابع درون متنی و منابع پایانی کاملاً به شیوه APA نوشته شده اند که مورد تایید تمام دانشگاه های ایران (سراسری و آزاد) می باشد.

قابل استفاده برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام


برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام . 2 ،

نقشه جی آی اس گسلها و زلزله های 40 سال گذشته چهارمحال و بختیاری.40

نقشه جی آی اس گسلها و زلزله های 40 سال گذشته چهارمحال و بختیاری

نقشه جی آی اس گسلها و زلزله های 40 سال گذشته چهارمحال و بختیاری

دانلود نقشه جی آی اس گسلها و زلزله های 40 سال گذشته چهارمحال و بختیاری

گسلهای چهارمحال و بختیاری
زلزله های چهارمحال و بختیاری
جی آی اس چهارمحال و بختیاری
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل zip
حجم فایل 72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

نقشه جی آی اس گسلها و زلزله های 40 سال گذشته چهارمحال و بختیاری

دانلود نقشه جی آی اس گسلها و زلزله های 40 سال گذشته چهارمحال و بختیاری


برچسب ها : نقشه جی آی اس گسلها و زلزله های 40 سال گذشته چهارمحال و بختیاری نقشه جی آی اس گسلها و زلزله های 40 سال گذشته چهارمحال و بختیاری دانلود نقشه جی آی اس گسلها و زلزله های 40 سال گذشته چهارمحال و بختیاری گسلهای چهارمحال و بختیاری زلزله های چهارمحال و بختیاری جی آی اس چهارمحال و بختیاری دسته بندی فنی و مهندسی فرمت فایل zip حجم فایل 72 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 20 نقشه جی آی اس گسلها و زلزله های 40 سال گذشته چهارمحال و بختیاری دانلود نقشه جی آی اس گسلها و زلزله های 40 سال گذشته چهارمحال و بختیاری ،

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) .

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV)

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV)

دانلود مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV)

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV)
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 818 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1. مقدمه........................................................................ 12

2-2. کلیات RM............................................................ 12

2-2-1. تاریخچه و تعاریف RM .......................................... 12

2-2-2. تفاوت بازاریابی سنتی با بازاریابی رابطه‌مند..................... 15

2-2-3. فلسفه بازاریابی رابطه‌مند.......................................... 17

2-2-4. منحنی طول عمر رابطه خریدار و فروشنده.................. 18

2-3. استراتژی های بازاریابی رابطه‌مند..................... 19

2-4. مؤلفه های بازاریابی رابطه‌مند.............................. 21

2-4-1. اعتماد.................................................. 21

2-4-2. تعهد........................................................ 22

2-4-3. ارتباطات.............................................................. 23

2-4-4. حل تعارض...................................................... 24

2-4-5. شایستگی......................................................... 25

2-5. مدل های بازاریابی رابطه‌مند................................................ 25

2-5-1. مدل شش گانه بازاریابی رابطه‌مند.............................. 25

2-5-2. مدل بازاریابی رابطه‌مند بیتی و همکاران.................... 31

2-5-3. مدل مورگان و هانت..................................... 33

2-6. بانک ها و بازاریابی رابطه‌مند.................................... 35

2-6-1. بانک ها و فرآیند دو مرحله ای.............................. 35

2-6-2. فرآیند دو مرحله ای عرضه خدمات....................... 37

2-7. ارزش چرخه عمر مشتری (CLV)........................... 38

2-8. استراتژی ها برای کاربرد CLV .......................................... 40

2-9. بکارگیری CLV در صنعت بانکداری............................. 47

2-10. روش های متداول محاسبه CLV ................................... 48

2-11. مؤلفه های CLV ....................................................... 50

2-11-1. وفاداری........................................................... 51

2-11-2. تبلیغات شفاهی (دهان به دهان)............................... 54

2-11-3. مراجعه مجدد (نیات رفتاری).................................. 56

2-11-4. میزان استفاده از خدمات................................. 56

2-12. پیشینه تحقیق............................................................. 58

2-12-1. بازاریابی رابطه‌مند (RM)............................................... 58

2-12-2. ارزش چرخه عمر مشتری (CLV).................... 59

2-12-3. RM و CLV................................................. 60

دانلود مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV)


برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) . ،

پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى pp

پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى

دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی هنر در فرهنگ اسلامى در قالب pptx، قابل ویرایش و در حجم 152 اسلاید شامل هنرهای اسلامی، معمارى اسلامى، معمارى مساجد، سروده ویكتور هوگو درباره الحمراء، معماری مدرسه، معمارى آرامگاه ها، معماری مدرن اسلامی، خوشنویسی، نقاشی، هنرهای اسلامی و نفوذ آن در اروپا، علم موسیقی، اسحاق موصلى، عبدالقادر مراغی، آثار عبدالقادر مراغی،

دانلود پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى

پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى 
پاورپوینت هنر در فرهنگ اسلامى
هنرهای اسلامی
معمارى اسلامى
معمارى مساجد
معمارى آرامگاه ها
معماری مدرن اسلامی
هنرهای اسلامی و نفوذ آن در اروپا
عبدالقادر مراغی
تاثیر موسیقى اسلامى در موسیقى غرب
پیوند مقامات با صوت و لحن قرآن كریم
نت مقامات موسیقى قرائت قرآن
دسته بندی معماری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 2305 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152

مشخصات فایل:

عنوان: پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى

تعداد اسلاید: 152 اسلاید

قالب بندی: پاورپوینت

فهرست مطالب:

هنرهای اسلامی

معمارى اسلامى

معمارى مساجد

سروده ویكتور هوگو درباره الحمراء

معماری مدرسه

معمارى آرامگاه ها

معماری مدرن اسلامی

خوشنویسی

نقاشی

هنرهای اسلامی و نفوذ آن در اروپا

علم موسیقی

اسحاق موصلى

عبدالقادر مراغی

آثار عبدالقادر مراغی

آثار عبدالقادر مراغی: كنزالالحان

آثار عبدالقادر مراغی: جامع الالحان

آثار عبدالقادر مراغی: مقاصد الالحان

آثار عبدالقادر مراغی: شرح الادوار

تأثیر موسیقى اسلامى در موسیقى غرب

پیوند مقامات با صوت و لحن قرآن كریم

نُت مقامات موسیقى قرائت قرآن

قسمتی از متن پاورپوینت:

اقوام و ملل جهان در آشنایى با هنر و بهره ورى از آن تقدّم و تأخّر دارند.

ایرانیان و رومیان، سده ها پیش از ظهور اسلام با هنر آشنا شده بودند و هر یك از این دو قوم، همزمان با ظهور اسلام، سنتهاى هنرى چند صد ساله داشتند.

نخستین عربهاى مسلمان، نگاه خود را بر آثار هنرى جهان هنگامى انداختند كه یك دسته از سپاهیان آنان در مشرق، كاخ رها شده پادشاه ساسانى را در تیسفون تصاحب كرد و دسته دیگر در بیزانس پیشروى كرد و صحراى سینا را در نوردید و به سال ١٨ق به مصر رسید و شهر اسكندریه را در اختیار گرفت.

دانلود پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى


برچسب ها : پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی هنر در فرهنگ اسلامى در قالب pptx، قابل ویرایش و در حجم 152 اسلاید شامل هنرهای اسلامی، معمارى اسلامى، معمارى مساجد، سروده ویكتور هوگو درباره الحمراء، معماری مدرسه، معمارى آرامگاه ها، معماری مدرن اسلامی، خوشنویسی، نقاشی، هنرهای اسلامی و نفوذ آن در اروپا، علم موسیقی، اسحاق موصلى، عبدالقادر مراغی، آثار عبدالقادر مراغی، دانلود پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى پاورپوینت هنر در فرهنگ اسلامى هنرهای اسلامی معمارى اسلامى معمارى مساجد معمارى آرامگاه ها معماری مدرن اسلامی هنرهای اسلامی و نفوذ آن در اروپا عبدالقادر مراغی تاثیر موسیقى اسلامى در موسیقى غرب پیوند مقامات با صوت و لحن قرآن كریم نت مقامات موسیقى قرائت قرآن دسته بندی معماری فرمت فایل pptx حجم فایل 2305 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 152 مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى تعداد اسلاید: 152 اسلاید قالب بندی: پاورپوینت فهرست مطالب: هنرهای اسلامی معمارى اسلامى م ،

پاورپوینت اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن .

پاورپوینت اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن

دانلود پاورپوینت اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن بررسی اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن پاورپوینت جامع و کامل اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن کاملترین پاورپوینت اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن پکیج پاورپوینت اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن مقاله اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن

دانلود پاورپوینت اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن

دانلود پاورپوینت اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن
بررسی اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن
پاورپوینت جامع و کامل اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن
کاملترین پاورپوینت اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن
پکیج پاورپوینت اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن
مقاله اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 6918 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 72

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 72 صفحه

اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن از نظر انسان و دیدگاه تنگ نظرانه آن به خاطر در نظر گرفتن سود فوری و یا زیان فوری جانوران به سه گروه عمده تقسیم می شوند.:
جانوران مفید (useful )
جانوران بی تفاوت(neutral)
جانوران زیان آور(harmful)
D.R.D نحوه آسیب جانوران زیان آور(harmful)
خسارت محصولات کشاورزی(کاشت،داشت ،برداشت و انبار داری)
خسارت چوب و کتاب
خسارت تاسیسات صنعتی وسایل مخابراتی ،الکتریکی،الکترونیکی
آسیب رسانی به دام ها
آسیب رسانی به انسان

D.R.D D.R.D Rattus norvegicus (Norway rat) Mus musculus Meriones tristami سوراخ های ورودی لانه موش های وحشی موش وحشی در منطقه کویری اهمیت جوندگان 1- خسارت كشاورزی:
الف- خوردن دانه ساقه ریشه و برگ و گل (200 موش در 24 ساعت 7 كیلو گندم میخورند)
ب- آغشته نمودن دانه ها با مدفوع و ادرار (200 موش در 24 ساعت 14 هزار دانه مدفوع ، 4 لیتر ادرار دفع و تعداد غیر قابل شمارشی مو بر جا میگذارند.
ج- جویدن كیسه و بسته بندیهای غلات و سایر مواد غذایی
2- خسارت صنعتی:
الف –جویدن كابلهای برق و مخابرات
ب- جویدن وسایل چوبی جویدن كتاب و خسارت به كتابخانه ها

D.R.D D.R.D D.R.D روشهای مبارزه غیر شیمیایی با جوندگان 1- روش فیزیكی:
الف استفاده از تله الكتریكی
ب- استفاده از امواج اولتراسوند ( گوش انسان بین 20 -6 هزار هرتس در ثانیه را میشنود فركانسهای بیش از 20 هزار در ثانیه را اولتراسوند مینامند)
این امواج قدرت دور كنندگی برای موشها دارد همچنین موجب ترشح هورمونهای عصبی شده و سپس موجب جنون در موشها میشود D.R.D 2- روش مكانیكی :
الف – كاربرد تله
موارد استفاده از تله :
الف – زمانیكه به علت وجود مواد غذایی ، كودكان و افراد ناوارد یا حیوانات خانگی در محل استفاده از سموم موش كش امكانپذیر نیست
ب- وقتی مواد غذایی آنقدر فراوان است كه موشها رغبتی به خوردن طعمه سمی ندارند
ج- در محل هایی كه امكان جمع آوری موشهای مرده نیست و احتمال ایجاد بوی تعفن میرود
د-در شرایطی كه موشها حالت انزجار از طعمه سمی پیدا كنند(Bait shyness)
ه-در مناطقی كه موشها به موش كش ها مقاوم شده اند

D.R.D 3- روشهای بیولوژیكی :
الف-استفاده از شكارچی ها
ب- استفاده از باكتری سالمونلا و ویروس هاری و ایجاد تغییردر فلور روده
4- روشهای طبیعی :
الف – حذف تاغ كاریها و كاشت گیاهانی كه بدبو هستند
ب- تخریب و كوبیدن لانه جوندگان
ج- آبیاری مرتب مناطق مورد استفاده موشها در ایجاد كلنی در صورت وجود آب D.R.D 6- روش كنترل محیطی جوندگان 1- رات پروف كردن ساختمانها :
الف- استفاده از بتون آرمه به عنوان پی ها
ب – مسدود كردن شكافهای لبه درب ها
ج -استفاده از ورقه فلزی 40 -30 سانتیمتری برای پائین درب ها
د – نصب شبكه های توری در پنجره های همكف
ه – تعویض شیشه های شكسته
و- مجهز كردن درب ها به فنر قوی كه درب را ببندد
ز – جلوگیری از انباشتن الوار ، تخته ، ذغال
ح – نصب ورقه های فلزی اطراف لوله ها D.R.D روش كنترل شیمیائی جوندگان
كاربرد سموم در زمان بروز خسارت نیاز به واكنش فوری دارد زیرا در غیر این صورت اجتناب از خسارت در زمان طغیان جمعیت، غیر ممكن خواهد بود.
معرفی جونده كش های رایج و ثبت شده در كشور D.R.D معرفی تعدادی از جونده كش ها D.R.D فسفوردوزنگ(Zinc phosphide)
نام عمومی: زینك فسفاید
گروه: تركیب غیرآلی (معدنی)
فرمول و وزن مولكولی: P2Zn3، 1/258
نام تجاری: Ratol, Ridall
فرمولاسیون ثبت شده در ایران: 2% P 16% P 21% Pa

تاریخچه: این سم در اوایل سال 1900 در ایتالیا معرفی و در خلال جنگ دوم جهانی مصرف آن متداول گردید.

نحوه تأثیر: موش كش گوارشی، با واكنش با اسیدهای معدی، فسفین آزاد می كند كه وارد جریان خون شده و كلیه و كبد و قلب را از بین می برد.
شكل ظاهری: پودر خاكستری مایل به سیاه با بوی مشخص سیر و مزه قوی.

موارد مصرف: علیه موش مغان، تاترا، مریون های غلات، موش ورامین در باغات میوه و نیشكر

مقدار مصرف: طعمه= 2 گرم روغن+ 100گرم گندم+ 2تا5/2 گرم سم(2تا5/2درصد)

سمیت: LD50 ماده مؤثر برای موش صحرایی 7/45 میلی گرم بر كیلوگرم است.
پادزهر: محلول پرمنگنات خورانیده شود.

مصرف: این سم بعلت سمیت زیاد برای پستانداران باید تحت مراقبت پرسنل فنی انجام شود. این سم بصورت خشك پایداری زیاد ولی در هوای مرطوب بتدریج ...


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

دانلود پاورپوینت اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن


برچسب ها : پاورپوینت اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن . ،

صفحات


گیرنده دیجیتال موبایل گن لاغری تبادل لینک خرید لیوان لنزی پیش بند اصلاح آقایان عینک ریبن اصل ساخت وبلاگ رایگان فروش فانی بافت فروش فانی بافت اتو موی پرو ویو prowave پاور بانک همراه گن لاغری میس بلت خرید دانگل براوو پلاستیک عایق پنجره